sekretariat@zspkotla.pl
tel.76 83 18 382

Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności
 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kotli  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  zspkotla.pl
Data publikacji: 2015-09-01
Data aktualizacji: 2018-09-01
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
  1. filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących i słabosłyszących  
  2. część plików nie jest dostępnych cyfrowo
  3. brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów
  4. opublikowane zdjęcia nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań
  5. pliki PDF, DOCX itp. - redaktor stara się ograniczyć korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie

Data sporządzenia: 2021-02-09

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Bogusława Łagodzka, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 76 831 83 82. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. https://www.rpo.gov.pl

Informacyjna infolinia obywatelska 800 676 676

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kotli

ul. Szkolna 4

67 -240 Kotla

tel. 76 831 83 82

fax. 76 831 85 92

Strona iternetowa: zspkotla.pl

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Architektura

Wejście główne do budynku znajduje się przy ul. Szkolnej. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma windy. Szkoła posiada jeden podjazd przystosowany dla osób niepełnosprawnych (od frontu budynku).  Wszystkie toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.